علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

1,022
علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

علت خودنمایی زنان در جامعه : انسان و بخصوص جنس زن فطرتاً به آراستگي و زينت گرايش داشته و دوست دارد در معرض توجه ديگران باشد اما اين آراستگي وقتي به حالت افراط درمي آيد شكل خودنمايي به خود مي گيرد كه عوارض و خطراتي را براي فرد و جامعه به دنبال مي آورد .

خودنمايي زنان در اجتماع ، بحران مهمي را در جوامع پديد مي آورد كه يكي از آن ها بحران فروپاشي خانواده هاست . تعرض و تجاوز به زنان و خشونت نسبت به زنان ريشه در اين مسئله دارد . از اين روست كه قرآن به مسئله خودنمايي زنان به طور ويژه اي پرداخته و به ابعاد مختلف و آثار روحي و رواني آن توجه داده است . در این بخش از مجله اینترنتی بیر کلیک تلاش مي شود با بازخواني آيات و آموزه هاي قرآني تبيين قرآن از خودنمايي زنان به تصوير كشيده شود . بازخواني اين آيات به انسان كمك مي كند كه افزون بر شناخت پديده و آثار و پيامدهاي اخلاقي و هنجاري آن، به اطلاعاتي درباره چگونگي برخورد با پديده و راه هاي رهايي از آن دست يابد . در حالت کلی قصد دارایم بررسی کنیم علت خودنمایی زنان در جامعه چیست  و عواقب آن در زندگی چه چیزهایی می تواند باشد . لطفا همراه ما باشید .

ماهيت خودنمايی

علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی
علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

در كاربردهاي قرآن واژه تبرج به معناي خودنمايي به كار رفته است. تبرج از ماده برج گرفته شده و به معناي اين است كه زني زيبايي هاي خود را براي مردان آشكار سازد . برج در زبان عربي به معناي ساختماني است كه مي توان آن را به آساني و از راه دور ديد و برج بلندي قابل توجه است كه به آساني ديده مي شود . از اين رو كسي كه خودنمايي مي كند مي بايست به گونه اي رفتار كند كه به چشم آيد و ديده شود.

زناني كه به هر وسيله اي مي كوشند تا خود را در جامعه نشان دهند متبرج ناميده مي شوند . به ابزار و آلات تزييني كه شخص به خود مي آويزد و با سر و صدا توجه ديگران را برمي انگيزد ، متبرجات گفته مي شود . البته متبرجات تنها زينت آلاتي نيستند كه با سر و صدا و جرنگ و جرينگ توجه ديگران را به شخص جلب كند ، بلكه شامل هر گونه وسيله اي است كه توجه ديگران را برمي انگيزد، از اين رو ابزاري كه به نوعي با نور و رنگ خيره كننده نظر ديگران را به شخص جلب مي كند نيز به عنوان متبرجات مطرح است.

بر اين اساس در كاربرد قرآني، متبرجات هر چيزي است كه به شكلي شخص را در چشم ديگران قرار مي دهد و جلب توجه مي نماياند. زناني كه با هر نوع رفتار حتي هنجاري و پوشش و تزيين، خود را در چشم مردان مي آورند، متبرج و خودنما ناميده مي شوند.

افراط و تفريط در آراستگی

علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی
علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

خودنمايي گرايش افراطي در حوزه آراستن است . به اين معنا كه هر چيزي كه در اعتدال و تناسب ذوقي و زيبايي قرار مي گيرند اگر به شكل افراط عمل شود به عنوان خودنمايي مطرح مي شود چنان كه شلختگي، تفريط در حوزه خروج از اعتدال و تناسب است. شيفتگي و شلختگي در يك اندازه مذموم و ناپسند است. كسي كه از حوزه اعتدال بيرون مي رود و رفتار و كنش خويش را به گونه اي سامان مي دهد كه شلختگي در آن نمودار مي شود در حقيقت رفتار نابهنجاري را از خود بروز مي دهد.

در آموزه هاي قرآني انسان كامل، در حوزه شناختي و اخلاقي و هنجاري انسان معتدل است كه رفتاري ميانه در همه حوزه ها از خود بروز مي دهد. در تعبير و تفسير قرآن، امت نمونه و شاهد نيز امتي معتدل است. از اين رو هرگونه افراط و تفريط در حوزه هاي اخلاقي و هنجاري مي تواند به معناي خروج از دايره انسان كامل و يا امت شاهد و نمونه باشد. قرآن مومنان را به اعتدال و ميانه روي دعوت مي كند.

مردان و زنان مومن انسان هايي هستند كه به كمال و زيبايي گرايش دارند و به طور فطري و غريزي خود را مي آرايند. از اين رو آراستگي به عنوان يك فضيلت مورد توجه و تاكيد آموزه هاي قرآني است. اما با اين همه قرآن روشن مي سازد كه هر فضيلتي ممكن است به علت سوء برداشت و يا سوءرفتار و عملكرد به رذيلتي تبديل گردد.

آراستگي زن و مرد موجب جلب و جذب رضايت آنان و تمايل قلبي به يك ديگر مي شود. اين مسئله در زنان شديد تر است، زيرا زنان مي بايست با جلوه گري و تزيين، خود را در چشم مرد بيارايند تا مورد توجه و گرايش قرار گيرند. با اين همه، همين تمايل به آراستگي، گاه به شكل افراطي خودنمايي بروز و ظهور مي كند و به جاي آن كه عاملي براي تقويت روابط خانوادگي و همگرايي زن و شوهر باشد به عنوان عاملي براي ايجاد شكاف و اختلاف خانوادگي درآيد.

بسياري از مردان از زنان خويش گلايه دارند كه خود را در جامعه بيش از ضرورت مي آرايند و يا جلوه گري بيش تري در پيش مردان ديگر دارند اما در خانه از خودنمايي و آرايش و آراستگي آنان خبري نيست.

چه عواملی باعث می‌شود که یک فرد بخواهد خودنمایی کند ؟

علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی
علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

 

خودنمايی براي ثابت کردن خود

عواملی هستند که باعث تقویت هویتی خاص در فرد می‌شوند و فرد خودنما آنها را دوست دارد ؛ مثلا هوش و ذکاوت . فرد این خصوصیات را دوست دارد پس خودش را باهوش و باذکاوت می‌بیند و یقینا رفتارهایی را برای خودنمایی انجام می‌دهد تا این خصوصیات را به نمایش بگذارد. به طور مشابه اگر آنها مشخصه باهوشی را در فردی تشخیص دهند دوست دارند که همین مشخصه را با خودنمایی نشان دهند تا ثابت کنند آنها هم باهوش هستند .

اگر شما واقعا فردی شگفت‌انگیز هستید و معتقدید که دیگران هم شما را به این خصوصیت می‌شناسند پس نیازی به ثابت کردن آن نیست. در واقع ما زمانی خودنمایی می‌کنیم که یا دیگران ما را به طور منفی ارزیابی می‌کنند یا احتیاج به توجه آنها داریم.

خودنمایی فقط تلاش ذهن برای اصلاح تصویر فرد است و در این مورد وی تصویر ذهنی که از خود دارد را اگر مشکلی است بهبود بخشد .

 

خودنمايی براي رفع كمبودها

از علل و عواملي كه براي تمايل به آراستگي در ميان مردان و زنان مي توان بيان كرد، تمايل انسان به حذف كمبودها و به عبارتي رهايي از برخي از عدم تناسب هاست.

انسان وقتي به خود مي نگرد برخي از عدم تناسب ها را كه برخاسته از شرايط محيطي، وراثتي و يا تاثيرات شيميايي و يا تغذيه است در خود مي يابد و لذا تلاش مي كند تا اين نقص ها و عدم تناسب ها را به گونه اي بپوشاند.

آرايش و آراستن به اين معنا در حقيقت جست و جوي كمالي است كه به عللي در وي از دست رفته است. اين گرايش به آراستگي را مي بايست در شخصيت كامل و روحيه متعادل انسان جست. انساني كه از نظر شخصيتي از تعادل رواني و روحي خوبي برخوردار است و از سلامت نفس و شخصيت بهره مند مي باشد مي كوشد با آراستن خويش، تناسبات را رعايت نمايد. از اين رو كساني را كه به آراستگي گرايش دارند نبايد انسان هاي غير متعادل دانست، زيرا كمال گرايي و زيباجويي آنان است كه ايشان را وامي دارد به آرايش خويش اقدام كرده و تناسب هاي به نظر غير موجود را ايجاد كرده و پديد آورند. از اين رو انسان هاي كامل و با شخصيت سالم، گرايش به خودآرايي دارند.

از پيامبر (ص) روايت شده است كه اخلاق نيكو را در چهره هاي نيكو جست و جو كنيد.

كساني كه از نظر زيبايي از درجه اي از تناسب و اعتدال برخوردار هستند نيز مي كوشند تا با آراستگي، باطن خويش را آشكار سازند. آراستگي ظاهر خود بيانگر باطن و سيرت زيباست. امير مومنان همانند پيامبر (ص) خود را مي آراست و از عطر و گلاب بهره مي جست. پاكيزگي و طهارت به معناي آن است كه انسان به كمال و زيبايي ها گرايش دارد. از اين رو مومن خود را مي آرايد و از اعتدال در همه حوزه ها بهره مند مي شود و از افراط و تفريط دوري مي ورزد.

 

عوارض جلوه گری و خودنمایی زنان در جامعه

علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی
علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

نا امنی

ناامنی مهمترین عاملی است که پشت خودنمایی وجود دارد. فرد خودنما فقط زمانی به خودنمایی می‌پردازد که احساس می‌کند به آن احتیاج دارد؛ دقیقا وقتی که فکر می‌کند بقیه او را به حساب نمی‌آورند یا او را فرد مهمی تلقی نمی‌کنند. پس فرد خودنما اینجاست که تلاش می‌کند خود را مهم جلوه دهد.

اگر به خودتان ایمان دارید که به اندازه کافی خوب هستید پس دیگر نیازی به خودنمایی ندارید تا به دیگران خوبی خودتان را ثابت کنید. ولی اگر افراد نمی‌دانند که شما چه فرد خوبی هستید پس آنها باید زحمت این را به خود بدهند تا به خوبی شما پی ببرند.

یک استاد هنرهای رزمی هرگز به خاطر اینکه مهارت‌هایش را ثابت کند با شما مسابقه نمی‌دهد، به این دلیل که به خودش ایمان دارد و می‌داند که استاد است، اما یک تازه‌کار برای نشان دادن مهارت‌هایش با هر کسی به رقابت می‌پردازد تا اینکه به همه ثابت کند که کارش را بلد است. این کار به دلیل اطمینان نداشتن به خودش است.

 

تجربیات دوران کودکی

تجربه‌های کودکی ما به مقدار زیادی در رفتارهای اکنون ما تاثیر داشته است. گاهی اوقات سعی می‌کنیم تجربه‌های خوب کودکیمان را در بزرگی هم تکرار کنیم. کودکی که بیش از حد مورد توجه والدین و دیگران قرار گرفته است اکنون نیز سعی دارد آن سطح توجه را با خودنمایی از دیگران دریافت کند. این مورد معمولا در کودکان و نوجوانان اتفاق می‌افتد.

به عبارت دیگر آنها هنوز به دنبال مورد توجه قرار گرفتن هستند، اما با روش‌های معمول‌تر. در کودکی آنها با گریه کردن و بالا و پایین پریدن این کار را انجام می‌دادند، اما در بزرگسالی به دنبال راه‌های اجتماعی قابل قبول‌تری می‌گردند.

 

مرا بپذیر

یک فرد خودنما معمولا پیش همه خودنمایی نمی‌کند و تنها پیش کسانی این کار را انجام می‌دهد که می‌خواهد تحت تاثیر قرارشان دهد. اگر شخصی کسی را دوست بدارد بیشتر مایل است که پیش او خودنمایی کرده و توجه او را به دست آورد.

بارها این مورد به چشم خورده است که افراد خودنما در گفتگوها دقایقی به لاف‌زدن و خودنمایی می‌پردازند. من شک ندارم که شما حداقل یک نفر را در زندگی خود می‌شناسید که در مورد خودش پیش شما به مبالغه بپردازد اما نه جلوی دیگران. این کار وی به این دلیل است که او دوست دارد شما از او خوشتان بیاید چون شما برایش مهم هستید و او شما را دوست دارد.

 

راهكارهاي قرآن براي مصونيت يابي زنان

علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی
علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی

قرآن براي آن كه جلوي تعرض و تجاوز مردان به زنان را بگيرد در شكل چند آموزه دستوري به مردان فرمان مي دهد كه چشم خويش را از نامحرمان و زنان فرو بندند. فرو بستن چشم و غض بصر به معناي آن است كه مردان تحت تاثير زنان قرار نگيرند، زيرا مردان به ديدن وسوسه مي شوند و قلب هاي بيمار دلان تحت تاثير اين تحريك عواطف و احساسات به سوي زنان گرايش مي يابد و متعرض آنان مي شود.

دستور ديگري كه قرآن براي حفظ و حمايت زنان بيان مي كند، مرتبط به خود آنان است.

بطوري كه از آنها مي خواهد براي حفظ و مصونيت خود از تعرض ديگران خود را بپوشانند و حجاب و پوشش را به گونه اي مراعات كنند كه شناخته نشوند.

سومين دستوري كه در اين باره مي دهد مربوط به مساله تبرج و خودنمايي است. از زنان مي خواهد كه از نوعي پوشش و يا ابزار زينتي و آرايشي استفاده نكنند كه آنان را همانند برج در چشم آورد و از هر سوي قابل توجه باشند.

زني كه خود را مي آرايد به گونه اي كه از همه جا قابل رويت است، مورد تعرض و ايذا و آزار ديگران قرار مي گيرد و مردان به صداي تبرج زينت ها و يا آرايش و پوشش هاي جلوه گر آنان به سوي آنها كشيده مي شوند. اين گونه است كه مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند و آرامش و امنيت آنان با خطر مواجه مي شود.

قرآن بيان مي دارد كه نوعي از آرايش و تبرج در جاهليت وجود داشته است كه زنان با چنين نمايشگري و خودنمايي، وارد كوي و برزن مي شدند و همواره مورد تعرض مردان قرار مي گرفتند. براي رهايي و مصونيت يابي، بر زنان است كه از اين گونه تبرج و خودنمايي پرهيز كنند. (احزاب آيه ۳۲ و آيه ۳۳)

زنان گاه زينت هايي را در زير پيراهن و جامه هاي خويش مي پوشيدند ولي اين زينت آلات به شكلي بود كه هرگاه جامه هاي آنان كنار مي رفت از زير جامه جلوه گري خاصي داشت. بنابراين بر زنان است كه اين قبيل زينت آلات را به گونه اي بپوشند كه به چشم نيايد تا جلوه گيري كند و چشم مردان را خيره سازد. (نور آيه ۶۰)

اين مساله خودنمايي و در چشم آمدن زنان آن چنان مهم و اساسي است كه خداوند شرط بر گرفتن حجاب كامل از سوي زنان سالخورده كه نوميد از زناشويي هستند و ديگر قابليت زناشويي را ندارند اين قرار داده كه در هنگام بيرون آمدن از خانه ها خود را به زينت تبرج، آرايش نكنند (نور۶۰.)

علت خودنمایی زنان در جامعه و عواقب آن در زندگی نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ 2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × سه =