هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

166
هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

پروپرانولول به علل گوناگوني مثل كاهش فشارخون ؛ تسكين درد قلبي ؛ پيشگيري از سردردهاي ميگرني ؛ و درمان بي نظمي ضربان قلب تجويز مي شود.

همچنين براي جلوگيري از دومين حمله قلبي در افرادي كه يك بار دچار قلبي شده اند، كاربرد دارد. ممكن است در شرايط ديگري نيز پزشكتان اين دارو را برايتان تجويز كند. به همين علت آن را را يك مسدودكننده بتا مي شناسند.

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید
هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

با مسدودكردن اين تكانه ها، به قلب كمك مي كند تا منظم تر و مؤثرتر بزند و در نتيجه بار كاري قلب كاهش يابد. در این قسمت از  مجله اینترنتی بیرکلیک  هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید را با شما در میان میگذاریم.

موارد و مقدار مصرف :

 

الف) زیادی فشارخون

بزرگسالان: از راه خوراکی، ابتدا مقدار mg/day 80 در ۴-۲ مقدار منقسم مصرف می شود. این مقدار در هر ۷-۳ روز تا حداکثر mg/day 640 افزایش می یابد. مقدار نگهدارنده معمول mg/day 480-160 است.
کودکان: mg/kg 1 خوراکی در دوز منقسم ، که می توان هر ۵-۳ روز دوز را افزایش داد. ماکزیمم مصرف روزانه mg/kg 16 است.

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید
هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

ب) کنترل آنژین صدری

بزرگسالان : از راه خوراکی، مقدار ۳۲۰-۸۰ میلی گرم دو یا چهار بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف ممکن است هر ۱۰-۷ روز اضافه شود.

پ) آریتمی فوق بطنی، بطنی و دهلیزی، تاکی آریتمی ناشی از اثر بیش از حد کاتکول آمین در طول بیهوشی، پرکاری تیروئید و فئوکروموسیتوما

بزرگسالان : مقدار ۳-۱ میلی گرم در ۵۰ میلی لیتر محلول دکستروز پنج درصد یا محلول نمکی نرمال رقیق شده و به آهستگی انفوزیون وریدی می شود. سرعت انفوزیون نباید از mg/min 1 تجاوز کند. بعد از انفوزیون سه میلی گرم، نوبت دیگر مصرف را می توان با فاصله دو دقیقه تزریق کرد؛ نوبتهای بعدی نباید در فواصل کمتر از چهار ساعت انفوزیون شود. مقدار نگهدارنده معمول ۳۰-۱۰ میلی گرم، ۴-۳ بار در روز، از راه خوراکی، است.

ت) جلوگیری از بروز میگرن یا سردرد عروقی مکرر، شدید یا غیرقابل کنترل

بزرگسالان : از راه خوراکی، ابتدا مقدار mg/day 80 در مقادیر منقسم مصرف می شود. مقدار نگهدارنده معمول mg/day 240-160 در سه یا چهار مقدار منقسم است.

ث) برای کاهش مرگ و میر بعد از انفارکتوس میوکارد (MI)

بزرگسالان : از راه خوراکی، مقدار mg/day 240-180 در مقادیر منقسم مصرف می شود. این مقدار معمولاً در مقاد یر منقسم ۴-۳ بار در روز تجویز شده و مصرف آن ۲۱-۵ روز بعد از بروز انفارکتوس شروع می شود.

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید
هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

ج) درمان کمکی اضطراب

بزرگسالان : از راه خوراکی، مقدار ۸۰-۱۰ میلی گرم یک ساعت قبل از فعالیتی که موجب بروز اضطراب می گردد، مصرف می شود.

چ) لرزشهای حرکتی اولیه، خانوادگی یا ناشی از پیری

بزرگسالان : از راه خوراکی، مقدار ۴۰ میلی گرم ۴-۳ بار در روز، بر حسب تحمل و نیاز بیمار، مصرف می شود. دوز معمول mg 320-120 روزانه است.

ح) درمان تنگی هیپرتروفیک ساب آئورتیک

بزرگسالان : ۲۰-۱۰ میلی گرم خوراکی سه یا چهار بار در روز قبل از غذا و موقع خواب مصرف می شود.

خ) درمان فئوکروموسیتوما قبل از جراحی

بزرگسالان : ۶۰ میلی گرم خوراکی روزانه برا ی ۳ روز مصرف می شود.

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید
هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

تداخل دارویی :

 

اثر بر آزمایشهای تشخیصی :

پروپرانولول ممكن است غلظت سرمی ترانس آمیناز، آلكالین فسفاتاز و لاكتیك دهیدروژناز (LDH) را افزایش دهد. غلظت ازت اوره خون (BUN) در بیماران مبتلا به بیماری شدید قلبی ممكن است افزایش یابد.

مکانیسم اثر :

اثر کاهنده فشارخون : مکانیسم دقیق اثر آن مشخص نیست؛ این دارو ممکن است با مسدود ساختن گیرنده های آدرنرژیک (و در نتیجه، کاهش برونده قلبی)، کاهش جریان خروجی سمپاتیک از CNS و فرو نشاندن آزادساز ی رنین، موجب کاهش فشارخون شود.

اثر ضد آنژین :

پروپرانولول با جلوگیری از دسترسی کاتکول آمین به گیرنده های بتا آدرنرژیک مصرف اکسیژن میوکارد را کاهش می دهد و در نتیجه، آنژین صدری را برطرف می کند.

اثر ضد آریتمی :

پروپرانولول ضربان قلب را کاهش می دهد و از افزایش ضربان قلب ناشی از فعالیت بدنی جلوگیری می کند. همچنین، این دارو موجب کاهش قدرت انقباضی میوکارد، برونده قلبی و سرعت هدایت گره های سینوسی – دهلیزی (SA) و دهلیزی – بطنی (AV) می شود.

اثر پیشگیری از میگرن :

به نظر می رسد این اثر دارو ناشی از جلوگیری از گشاد شدن عروق است.

اثر پیشگیری از انفارکتوس میوکارد :

مکانیسم دقیق اثر پروپرانولول که از طریق آن مرگومیر بعد از انفارکتوس میوکارد را کاهش می دهد، مشخص نیست.

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید
هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

موارد منع مصرف و احتیاط :

 

موارد منع مصرف :

حساسیت به دارو یا دیگر بتابلوكرها یا هر یك از تركیبات فرمولاسیون، نارسایی قلبی جبران نشده (مگر اینكه نارسایی مربوط به تاكی آریتمی‌های قابل درمان با پروپرانولول باشد)، بلوك قلبی درجه ۲ و ۳، بیماری‌های هایپراكتیو راه‌های هوایی (آسم یا COPD).

موارد احتیاط :

در كسانی كه سابقه واكنش شدید یا آنافیلاكسی به آلرژن‌ها را دارند با احتیاط به كار رود. بیماران تحت درمان با بتابلوكر به درمان با اپی‌نفرین پاسخ نمی‌دهند.
به طور كلی كسانی كه بیماری‌های برونكواسپاستیك دارند بهتر است بتابلوكر دریافت نكنند یا با احتیاط و تحت مانیتورینگ دقیق باشد.

در سندرم سینوس بیمار، دیابت قندی، نارسایی قلبی، نارسایی كبدی و كلیوی، میاستنی گراویس، بیماری‌های عروق محیطی (مانند رینود) با احتیاط به كار روند. در مورد فئوكروموسیتوما قبل از اضافه كردن بتابلوكر بیمار باید دوز كافی از آلفا بلوكرها را دریافت كند. بدلیل تشدید دپرسیون CNS در كسانی كه بیماری‌های روانپزشكی دارند با احتیاط به كار رود. بتابلوكرها ممكن است علائم پركاری تیروئید (مانند تاكیكاردی ) را پنهان سازند. لذا قطع ناگهانی آنها ممكن است علائم هایپرتیروئیدی را تشدید كرده یا باعث طوفان تیروئیدی شود. تغییر تست‌های تیروئیدی مد نظر قرار گیرد.

مصرف همزمان با بلوك‌كننده‌های كانال كلسیم مانند وراپامیل یا دیلتیازم ممكن است باعث برادیكاردی یا بلوك قلبی شود.
ایمنی و اثربخشی دارو در كودكان اثبات نشده است.

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید
هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید

قطع این داروها بخصوص در بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق كرونر باید تدریجی بوده و در عرض ۲-۱ هفته صورت گیرد تا از تاكیكاردی حاد، هایپرتنشن و یا ایسكمی جلوگیری شود.

سایمتیدین ممكن است از طریق مهار متابولیسم كبدی، كلیرانس پروپرانولول را كاهش داده و در نتیجه اثرات مسدودكننده گیرنده بتا را افزایش دهد.

پروپرانولول ممكن است اثرات ضد فشارخون سایر داروهای كاهنده فشارخون، بخصوص داروهای تخلیه‌كننده كاتكول آمین، مانند رزرپین، را تشدید كند.

پروپرانولول ممكن است اثرات تحریك‌كننده گیرنده بتا آدرنرژیك داروهای مقلد سمپاتیك، مانند ایزوپروترنول و مهاركننده‌های مونوآمین اكسیداز (MAO) را خنثی كند. مصرف همزمان با اپی‌نفرین موجب بروز تنگی شدید عروق می‌شود.

آتروپین، داروهای ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای و سایر داروهایی كه اثرهای آنتی كولینرژیك دارند، می‌توانند برادیكاردی ناشی از مصرف پروپرانولول را خنثی كنند. داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی ممكن است اثر كاهنده فشارخون دارو را خنثی كنند.

مقدار زیاد پروپرانولول ممكن است اثر مسدودكننده عصبی – عضلانی توبوكورارین و تركیبات وابسته را تشدید كند.

مصرف این دارو در بیماران دیابتی تحت كنترل می‌تواند مقدار نیاز به انسولین یا داروهای خوراكی پایین‌آورنده قند خون را تغییر دهد.

مصرف همزمان با آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم جذب دارو را به تأخیر می‌اندازد. با فاصله از هم مصرف كنید. باعث آنتاگونیزه كردن یا كاهش اثر تئوفیلین و آمینوفیلین می‌شود. غلظت خونی تئوفیلین را مانیتور كنید. بلوك‌كننده‌های كانال كلسیم بخصوص ور اپامیل وریدی باعث كاهش هدایت از طریق گره دهلیزی – بطنی می‌شود. گاهاً

مصرف وریدی هر دو دارو به طور همزمان بخصوص در بیماران با كاردیومیوپاتی شدید ، نارسایی قلبی یا سكته قلبی باعث عوارض شدیدی می‌شود.

مصرف همزمان با هیدرالازین سطح خونی و اثرات هر دو دارو را افزایش می‌دهد.

دارو باعث كاهش متابولیسم كبدی لیدوكائین و افزایش سمیت ناشی از آن می‌شود.

مصرف همزمان با فنوتیازین‌ها (کلرپرومازین، تیوریدازین) عوارض ناشی از هر دو دارو را افزایش می‌دهد.مصرف همزمان با تیوریدازین ممنوع است. در صورت استفاده از

كلرپرومازین فشارخون و نبض بیمار را مانیتور كرده و دوز پروپرانولول را كاهش دهید.

فنی‌توئین و ریفامپین باعث تسریع متابولیسم این دارو می‌شوند.

مصرف همزمان با پرازوسین بخصوص در اوایل باعث تشدید افت فشار وضعیتی ناشی از پرازوسین می‌شود.

هر آنچه که باید در مورد داروی پروپرانولول یا ایندرال بدانید نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + هفت =

بررسی

تنظیم و تثبیت فشار خون توسط ویتامین های موجود در آب نارگیل

تنظیم و تثبیت فشار خون توسط ویتامین های موجود در آب نارگیل تنظیم و تثبیت فشار خون : آب نار…